Spirullina

Product Powder ,Tablet, Capsules, Vaseline

Sr no

Name of Agriprenure

Contact no

1 Shri Prakash Ghanwat

927154749

2 Dr .Bhos Rajaram Sukhdev 9028429864
3 Dr .Bali 9011002057
4 Sunil Kanwade 9525323201
5 Somnath Sable 9403206306
6 Supriya Gaikwad 8149791961
7 Kudip Patil 7588626712
8 Vishal Katkar 9921927626
9 Bhaskar Lotke   (Marketing) 9960872488
10 Shantinath Gaikwad  (Marketing) 9011899076
11 Avinash Fand     (Marketing) 9422968184