Poultry

Product - Chicks

 
Sr no Name of Agriprenure Contact no
1 Vaibhav Abasaheb Dhus 9403188003
2 Sagar Bhausaheb Modhave 8600979436
3 Sanklesh Trimbak Modhave 8378090311
4 Sunita Nilesh Palve 8983506881
5 Anil Sambhaji Khapke 9404327183
6 Rajendra Dhokchaule 9767132804
7 Govind Vittal Gunjal 9881617200
8 Jitendra Babasaheb Shevale 9011954523
9 Mahendra Popatrao Shevale 9822044087
10 Dattatrya Ananda Thorat 9405291829
11 Popat Gopinath Thorat 9404696901
12 Uttam Jalindar Sonwane 9822071947
13 Sandip Dagdu Kharde 9960869414
14 Kavita Dattatrya Bidve 9860118980
15 Ramnath Nivrutti Unde 9763985596
16 Kailas Dattatrya Bidve 8698418189
17 Dattatry Rabhaji Waral 9850251051