Polyhouse (Protected Cultivation)

Product- Rose flower, Jerbera flower, Colour capsicum, Exotic vegetable

 

Sr no Name of Agriprenure Contact no
1 Madan Bhausaheb Chaudhari 9763067345
2 Mohan Vinayak Dive 9850759607
3 Shrikant Vilas Dighe 9970299696
4 Wakchaure  Pravin Ramnath 9850019208
5 Bhosle Babasaheb Vitthal 9552551451
6 Lambe  Sachin Narayan (Shednet 10R) 9021787361
7 Game Sudakar Balasaheb(Shednet House) 9850140065
8 Gorde Vijay Balasaheb(Shednet House) 9767335552
9 Gorde Rajendra Punja(Shednet House) 9922152254
10 Waghe Satish Khandu(Shednet House) 9727777361
11 Kandalkar babasaheb Salu(Shednet House) 9604797409
12 Bhange Kalpana Madhukar 9422221997
13 Ghorpade Sudakar Devka 9665767881
14 Kadam Ashok Babanrao 9272130515
15 Elam Sanjay Aabasaheb 9850994290
16 Gore Rajdatta Tukaram 9970290224
17 Shelke Karbhari Dattatry 7588093468
18 Jadhav Shivaji Trimbak 9657632913
19 Shelke Dadasaheb Karbhari 7588605643
20 Shelke Shivaji Kachru 9403689277
21 Bhramne Balasaheb Kondaji 8605744807
22 Gore Sunildatta Tukaram 9960893160
23 Brhamne Anil Kondaji 9226422949
24 Tilekar Prabhakar Namdeo 9766745738
25 Jondhale Ashok Balaji 9766926624
26 Langote Subhash Bapuji 9890894276
27 Vadak Tarabhai Chandrabhan 7350991951
28 Aargade Shila Sampat 7620192150
29 Thete Harishchandre Shankar  
30 Badhe Bhausaheb Jairam 9689858745
31 Jondhale Balasaheb Gopinath 7588025719
32 Talole Sanjay Baban 9850243819
33 Vadak Vijay Shivaji 9371813378
34 Turkane Tarabai Gangadhar 9325085699
35 Thete Rajendra Tukaram 9881259041
36 Thete Avinash Maruti 9860736999
37 Jondhale Santosh Panditrao 9922439942
38 Aargade Sujata Miran 9921255551
39 Jondhale Ashabai Kondiram 9665161969
40 Varpe Ramdas Balasaheb(Shednet House) 9922339430
41 Dongre Sampatrao Vishnu 9511155551
42 Kadu Sunil Suresh 8975085292
43 More Sonyabapu Rangnath 9822691565
44 Walunj Parwatabai Sopan 7588029234
45 Todmal Sanjay Jagannath 9921223238
46 Nimse Shankar Kisan 9763711001
47 Nimse Ganesh Shankar 9881917999
48 Vir Abasaheb Babasaheb 9922937759
49 Shinde Hirabai Balasaheb 9096357431
50 Bhujadi Ganesh Nivrutti 7709211451
51 Thorat Sampat Shripat 9423054888
52 Pote Shivaji Shankar 9890982426
53 Pote Sambaji  Shankar 9763763551
54 Gawde Sudhir Appasaheb 7588094611
55 Kulkarni Abhijit Pramod 9403602815
56 Gadekar Raghunath Kondaji 9823476036
57 Chavhan Jagdish Bhaskar 9511496004
58 Gadekar Mahesh Balasaheb 9921164746
59 Gadekar Amol Changdeo 8007077199
60 Gore Madukar Sakhahari 9767424335