Horticulture and Nursery (Contractual Pruning)

 

 
Sr no Name of Agriprenure Contact no
1 Rajendra Yousef Tribhuvan 9822956257
2 Santosh Shivaji Talekar 9604324592
3 Bhiva Yaman Kedar 9881333581
4 Kashinath Soma  Katore 9822860921
5 Bhaskar Yamaji Kedar 9921240956
6 Ishwar Parwat Dighe 9960179495
7 Minnath Ramchandra Joveker 9665698558
8 Ramesh Govind Musmade 9922192789
9 Bhausaheb Bandu  Khandagale 9049783566
10 Sudam Sukhdeo Khairkar 9921763850
11 Somnath Bhimraj Kalamkar  
12 Balasaheb Karbhari Pund  
13 Kishor Baban Pund  
14 Dattu Bajirao Pawar  
15 Manoj Sanjay Pund  
16 Dnyaneshwer Govind Shinde 8796650074