Contact

 

Dr. Bhaskar Gaikwad

Programme Coordinator

Krishi Vigya Kendra (PIRENS)

Babhaleshwar Dist- Ahmednagar (Maharashtra)

Phone -  02422- 252414, 253612 fax  02422- 253536

Email- kvkahmednagar@yahoo.com

Website www.kvk.pravara.com

 

 

Mr. Shailesh Deshmukh

SMS (Agronomy) & NICRA Project Coordinator

Krishi Vigya Kendra (PIRENS)

Babhaleshwar Dist- Ahmednagar (Maharashtra)

Phone -  02422- 252414, 253612 fax  02422- 253536

Email- kvkahmednagar@yahoo.com

Website www.kvk.pravara.com